Skip to content
vores

forretningsbetingelser

1. Forretningsbetingelser og generelle oplysninger
Disse forretningsbetingelser gælder for den rådgivning, som Juratas Advokater yder sine klienter, medmindre andet er aftalt.

Juratas Advokater er etableret på adressen Hovedvejen 154, 1. sal, nr. 11, 2600Glostrup.

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 28 96 19 74 samt på e-mail hon@jtsadvokater.dk

Vores CVR-nummer er: 32704778

Juratas Advokater er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Kontooplysninger : Spar Nord, kontonr. 6512 – 3061677290

2. Advokater og forsikring
Juratas Advokater er beskikkede af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Juratas Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiskeregler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokaterne er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet ADIS A/S. Ansvarsforsikringen dækker aladvokatvirksomhed udøvet af Juratas Advokater, uanset hvor advokatvirksomhed udøves.

3. Ved sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan bistå i sagen. Vi hjælper med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen. Juratas Advokater er omfattet af reglerne i hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter.

4. Klientkonto og klientmidler
Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Indsættes midlerne på separat klientkonto tilfalder tilskrevne renter klienten, mens negative renter debiteres klientmidlerne. Indsættes klientmidlerne på Juratas Advokaters hovedklientkonti, forbeholder Juratas Advokater sig at opkræve et momspligtigt transaktionsgebyr hos klienten til dækning af firmaets udgifter til negativ forrentning af klientmidlerne.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Juratas Advokater har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

5. Fortrolighed
Som advokater er vi og vores medarbejdere underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

6. Insiderregler
Medarbejdere, som i forbindelse med deres arbejde på en sag får adgang til intern viden om børsnoterede selskaber, vil af Juratas Advokater blive underrettet om lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden og mod handel med intern viden.

7. Anvendelse af rådgivning
Juratas Advokater rådgivning ydes udelukkende til klienten og må ikke uden vores samtykke anvendes af andre.

8. Dokumenter
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagens øvrige dokumenter opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til dokumentation af sagen, typisk i fem år fra seneste fakturadato i sagen. Se mere i vores privatlivspolitik.

9. Honorar
Juratas Advokaters honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåederesultat. Den sagsansvarlige partner sikrer, at det beregnede honorar er rimeligt.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes. Vi kan anmode om forudbetaling af honorar og udlæg, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på en klientkonto. Klienten godskrives tilskrevne renter efter gældende regler. Forudbetalinger anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet aftales.

10. Udlæg
Afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med sagen faktureres løbende. Eksempler på sådanne eksterne omkostninger er udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter. Vi kan anmode om forudbetaling af eksterne omkostninger eller medtage sådanne omkostninger på den førstkommende faktura.

11. Fakturering
Afregning af sagen sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Længerevarende opgaver afregnes normalt a conto hver måned eller pr. kvartal. Vi tilstræber at imødekomme en klients ønske om særlige afregningsintervaller eller -procedurer.

Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven.

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler. Honorar for momsfritagne leverancer afregnes med et tillæg til dækning af Juratas Advokaters udgifter i form af lønsumsafgift, reduceret momsfradragsret m.v.

12. Begrænsning af ansvar
Juratas Advokater rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser. Vores ansvar er begrænset til et beløb, der svarer til 5 gange det honorar (ekskl.moms), der er faktureret klienten i den pågældende sag.

Klienten kan alene rejse krav mod Juratas Advokater og således ikke mod den enkelte ejer eller andre medarbejdere. Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

Juratas Advokater er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Juratas Advokater efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som Juratas Advokater har henvist klienten til.

13. Behandling af personoplysninger
Juratas Advokater er data ansvarlig for personoplysninger, som behandles som led i rådgivning og ydelser, som Juratas Advokater leverer til sine klienter.

Såfremt Juratas Advokater undtagelsesvis agerer databehandler for klienten, indgår parterne en særskilt databehandleraftale herom. Juratas Advokaters evt. ydelser som databehandler er også omfattet af disse forretningsbetingelser.

Juratas Advokaters privatlivspolitik for sagsrelateret behandling af personoplysninger og vores privatlivspolitik for bl.a. hvidvaskoplysninger er at finde i Juratas Advokaters privatlivspolitik.

14. Klager
I tilfælde af utilfredshed med Juratas Advokaters rådgivning eller honorar kan klienten kontakte den sagsansvarlige.

Juratas Advokater er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet( Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K –https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/).

15. Lovvalg og værneting
En tvist mellem en klient og JuratasAdvokater skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkendeindbringes for danske domstole.

Styrk din rettigheder med vores juridiske ekspertise

Uanset hvilket retsområde du har brug for juridisk rådgivning inden for, er vi dedikerede til at forsvare dine rettigheder.